ITA องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

 

alt

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      alt ข้อมูลพื้นฐาน

            alt  o1 โครงสร้าง

            alt  o2 ข้อมูลผู้บริหาร .

            alt  o3 อำนาจหน้าที่

            alt  o4 แผนยุทธศาสตร์
                  แผนพัฒนาหน่วยงาน

            alt  o5 ข้อมูลการติดต่อ

            alt  o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


      alt การประชาสัมพันธ์

            alt  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     alt การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         alt  o8 Q&A

         alt  o9 Social Network

         alt  o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      alt การดำเนินงาน

            alt  o11 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            alt  o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

            alt  o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

      alt การปฏิบัติงาน

            alt  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            alt  o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

            alt  o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

            alt  o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

            alt  o18 E-service

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      alt การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

            alt  o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            alt  o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      alt การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

            alt  o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

            alt  o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      alt การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            alt  o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            alt  o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            alt  o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      alt การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            alt  o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      alt นโยบาย No Gift Policy

            alt  o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

            alt  o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

          alt  o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

      alt การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

            alt  o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

            alt  o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      alt แผนป้องกันการทุจริต

            alt  o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            alt  o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

            alt  o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      alt มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

            alt  o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

            alt  o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

          alt  o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      alt มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

            alt  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            alt  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

alt
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

QR Code
อบต.เขาจ้าว


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010