Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

คณะผู้บริหารได้นำข้อมูลจากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว รวมทั้งวิสัยทัศน์ของตำบลมากำหนดเป็นนโยบายการบริหารกิจการองค์การส่วนตำบลเขาจ้าว ดังนี้

นโยบายการพัฒนาตำบล

๑. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๑. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองได้พัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลประโยชน์ของกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในการจำหน่ายและมีรายได้มากขึ้น

๓. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เพียงพอกับประชาชน

๔. พัฒนา อบต. เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

๕. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน

นโยบายด้านสังคม

๑. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อเพิ่มระดับการศึกษาให้สูงขึ้นจากเดิม

๒. พัฒนาระบบสุขอนามัยของประชาชน เพื่อให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น

๓. ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานให้กับประชาชนทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีและปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้เป็นค่านิยม

๔.สร้างความเข้มแข็งและเมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาคม

๕. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด และดูแลเด็ก เยาวชน คนพิการ คนสูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี

๖. ส่งเสริมการรักษาสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

๑. ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนให้มีบทบาทควบคู่กับองค์กรภาคราชการในการพัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมการรับราชการให้มีความเป็นมืออาชีพ

๔. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความโปร่งใสและวางรากฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ

๕. บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากโดยเด็ดขาด

นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.รักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

1 |