กิจรรมจิตอาสา [ 4 ธ.ค. 2562 ]

              

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 อบต.เขาจ้าวได้จัดกิจรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและพัฒนาแหล่งต้นน้ำในชุมชน(แม่น้ำปราณบุรี) ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริฯ เพื่อเเสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสำคัญของชาติรวมถึงการเเสดงพลังความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในตำบลเขาจ้าว ทำประโยชน์ให้เเก่สาธารณะ โดยมี นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาณฯ ในพิธี