ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเขาจาว 4 ป [ 9 ธ.ค. 2561 ]