ขอเชิญชวนผู้พิการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]