ขอเชิญชวนผู้สูงอายุแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]