เกร็ดความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 [ 20 ม.ค. 2557 ]