ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สู่งขึ้น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.เขาจ้าว [ 3 มิ.ย. 2556 ]