ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว [ 23 พ.ค. 2556 ]