เอกสารแนบประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ [ 10 ม.ค. 2555 ]