บริการรับภาษีประเภทต่างๆ [ 28 ธ.ค. 2553 ]

               องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระภาษีได้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งรายการประเมิน 2. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งรายการประเมิน 3 ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระได้ตั้งแต่มกราคม - เมษายน ของทุกปี โดยสามารถชำระได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในเวลาราชการ โทร 0 3262 3122, 032-622756