การตรวจหายาสเตียรอยด์ในตำรับยยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง [ 8 เม.ย. 2554 ]

               ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้รับแจ้งจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดจัดโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม เรื่อง การตรวจหายา สเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ส่งตัวอย่างยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อหาสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวนไม่เกิน ๖๐ ตัวอย่าง โดยรับบริการ ๑ ตัวอย่าง ต่อ ๑ ท่าน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยสามารถส่งตัวอย่างได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคมและการส่งตัวอย่างยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อหาสารสเตียรอยด์ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน..... สำนักปลัด ๘ เมษายน ๒๕๕๔