Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (นายช่างโยธา 2-4/5) [ 23 ก.พ. 2558 ]

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (นายช่างโยธา 2-4/5) ...อ่านต่อ>>
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.พ. 2558 ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

...อ่านต่อ>>

  เชิญเที่ยวงานมหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว 2557 (1-10 สิงหาคม 2557) [ 28 ก.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  เกร็ดความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 [ 20 ม.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 8 ม.ค. 2556 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ...อ่านต่อ>>
  ตำแหน่งว่างพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว [ 16 ส.ค. 2556 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ...อ่านต่อ>>
  ประคณะกรรการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.เขาจ้าว [ 10 มิ.ย. 2556 ]

ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.เขาจ้าว ...อ่านต่อ>>
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.เขาจ้าว เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.เขาจ้าว [ 28 พ.ค. 2556 ]

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.เขาจ้าว ...อ่านต่อ>>
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.เขาจ้าว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.เขาจ้าว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 28 พ.ค. 2556 ]

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.เขาจ้าว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ...อ่านต่อ>>
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สู่งขึ้น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.เขาจ้าว [ 3 มิ.ย. 2556 ]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สู่งขึ้น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.เขาจ้าว ...อ่านต่อ>>
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สู่งขึ้น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.เขาจ้าว [ 3 มิ.ย. 2556 ]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สู่งขึ้น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.เขาจ้าว ...อ่านต่อ>>
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว [ 23 พ.ค. 2556 ]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พอ่านต่อ>>

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว [ 16 พ.ค. 2556 ]

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๕(อ่านต่อ>>

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.เขาจ้าว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.เขาจ้าว [ 15 พ.ค. 2556 ]

ด้วย นายประยงค์ สุวรรณชาติ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ...อ่านต่อ>>
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.เขาจ้าว เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายก อบต.เขาจ้าว [ 15 พ.ค. 2556 ]

ด้วย นายประยงค์ สุวรรณชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |