Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

ตำบลเขาจ้าวได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยการแยกมาจากตำบลหนองตาแต้ม มีเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน คือ
    1. หมู่บ้านเขาจ้าว
    2.หมู่บ้านวังปลา
    3.หมู่บ้านท่าทุ่ง
    4.หมู่บ้านท่าวังหิน
    5.หมู่บ้านกระทุ่น
    6.หมู่บ้านแพรกตะลุย ซึ่งหมู่ที่ 6 จะมีหมู่บ้านของกลุ่มกะเหรี่ยงอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง
และ ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  เป็นองค์กรขนาดเล็ก


หมู่บ้านเขาจ้าว

     เดิมมีมอญอยู่ประมาณ  100  คน  เข้ามาหลบภัยระเบิดจากเครื่องบิน ที่ภูเขามีถ้ำอยู่มากมาย  เครื่องบินไปทิ้งระเบิดและมองไม่เห็น จึงทำให้กลุ่มมอญปลอดภัย ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือ จึงได้ตั้งชื่อภูเขานี้ว่า “เขาเทพเจ้า” ต่อมา จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้นำทหารเข้ามาฝึกที่ทุ่งพลายงามผ่านมาเห็นเขาเทพเจ้าซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง  จึงได้เปลี่ยนชื่อเขาเทพเจ้าเป็น “เขาจ้าว”


หมู่บ้านท่าทุ่ง

     มาจากทุ่งพลายงาม  เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ป่าแก หรือป่าทรุดโทรม โดยทุ่งพลายงาม มีแต่ต้นแฝกขึ้นเป็นทุ่ง  มีเนื้อที่ประมาณ  2,000  ไร่


หมู่บ้านกระทุ่น

     เมื่อก่อนชาวบ้าน  เรียกว่า “บ้านโป่งเกลือ” พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพันธ์  มีภูเขาและสัตว์ป่านานาชนิด  เป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า  ช้างป่าชอบกัดกินดินที่มีความเค็มเป็นโป่งมากมาย  ราษฎรที่เข้ามาบุกรุกหาพื้นที่ทำกินคนแรก  คือ นายมี  บุญล้อม  พบเห็นเข้าจึงได้ตั้งชื่อว่า บ้านโป่งเกลือ  ต่อมาได้มีราษฎรจากหลาย ๆ ท้องที่ได้เข้ามาอยู่อาศัย  เพื่อหาพื้นที่ทำกิน  โดยได้ใช้เส้นทางเรือเป็นหลัก  ต่อมาได้มีการพัฒนาเส้นทางจากอำเภอปราณบุรี  และมีราษฎรเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และได้ทำการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก บ.โป่งเกลือ เป็น หมู่บ้าน “กระทุ่น” สาเหตุที่ได้เรียกว่า บ้านกระทุ่น  ก็เพราะได้เรียกตามภูเขาซึ่งล้อมรอบอยู่บริเวณหมู่บ้าน


หมู่บ้านแพรกตะลุย

     เดิมทีเป็นพื้นที่ป่าเขา  ไม่มีราษฎรเข้ามาอาศัย  แต่มีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นๆ มาเที่ยวป่าเพื่อล่าสัตว์ป่าและมาพักที่บริเวณเป็นลำห้วย  ต่อมามีชาวบ้านมาเที่ยวป่า  ก็พบเห็นนายลุย  บ่อยครั้ง  ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อบริเวณห้วยนี้ว่า “ห้วยตระลุย” และต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แพรกตะลุย”